Postup pro stavbu domu

Základem je pozemek

Ověřte si, jestli se na pozemku vůbec může stavět a za jakých podmínek.  Zvažte lokalitu, dostupnost autem i veřejnou dopravou, občanskou vybavenost, svažitost pozemku či jeho orientaci vůči světovým stranám. Dále je třeba důkladně ověřit možnosti připojení na inženýrské sítě. Jejich nedostupnost může znamenat další náklady (studna, čistička, zasakovací jáma na deštovou vodu atd.). V tuto chvíli je pro vás již také důležité znát, jakým způsobem budete pořízení stavebního pozemku a následně stavební práce financovat.

Projekt domu

Zvolte buď typový projekt (již zpracovaný) nebo si navrhněte dům individuálně pro váš konkrétní pozemek. Zhotovitel stavby má svého projektanta, který vám zpracuje návrh dle technologie dané stavební firmy. Podkladem pro jakýkoliv projekt je tzv. studie domu. Tuto zpracovává naše firma zákazníkovi bezplatně. Studie ukazuje řešení domu, jeho půdorysy a řezy, polohu umístění na pozemku a jednotlivé inženýrské přípojky. Již s touto studíí doporučujeme kontaktovat ke konzultaci příslušný stavební úřad a obec.

Jestliže máte rodinný dům již sestavený dle Vašich požadavků (finanční dostupnost, velikost domu, jeho dispozice, vzhled, vnitřní vybavení, energetická náročnost…) je na řadě výběr dodavatele vašeho domu. Není důležité vybírat pouze na základě ceny, je doporučeno především na základě referencí spokojených zákazníků a kompletní dodávky bez skrytých nedodělků. Nechte si vyhotovit vzájemně srovnatelné cenové nabídky na kompletní dodávku vašeho domu (pokud nezvolíte jiný stupeň rozestavěnosti). 

Spolu s rozpočtem předkládají férové firmy i přehled konkrétně oceněných výrobků, náhled návrhu Smlouvy o dílo, doklady o pojištění atd.. Nechte si případně prostudovat písemnosti odborníkem. Ve smluvních podmínkách zjistíte způsoby financování, můžete přizpůsobit smluvně vaším možnostem (případně požadavkům banky).

Před samotným zahájením zpracování projektu nebo úpravy typového projektu doporučujeme, abyste již znali svého zvoleného dodavatele stavby, uzavřít s ním Smlouvu o dílo.  Dodavatel zpracuje projekt dle své příslušné technologie, jeho používaných materiálů. 

Stavební povolení

Na většině stavebních úřadů získáte seznam institucí, jejichž souhlas je potřebný pro vydání vašeho povolení (územní rozhodnutí, ohlášení stavebních prací..). 

Pokud máte k dispozici vyplněnou žádost, všechna závazná stanoviska institucí a vlastníků sítí, předejte stavebnímu úřadu s projektovou dokumentací. Doporučujeme vytvořit si od všech písemností jejich kopie.

Vlastní výstavba

Před zahájením probíhají přípravné práce na pracovišti, vytýčení stavby na pozemku. V průběhu výstavby je třeba postupovat dle schváleného projektu. Je vhodné dohodnout systém předávání stavebních činností, např. formou tzv. zjišťovacích protokolů.. Pokud proběhla stavba v pořádku, většina závad a nedodělků byla odstraněna, vše je funkční a odpovídá stupni dokončení dohodnutým ve smlouvě, můžete stavbu od dodavatele převzít.

Při předání stavby vám dodavatel odevzdá prohlášení o shodě na všechny použité materiály a výrobky. Rovněž předá protokoly o zkouškách, revizní zprávy, potvrzení o uskladnění stavebního odpadu atd..

Kolaudace

Nejméně 30 dní před vaším nastěhováním stavebnímu úřadu oznamte, že chcete bydlet ve svém domě. Je třeba doložit příslušné dokumenty. Najde-li stavební úřad případně nějaké nedostatky, budete je muset odstranit a v domě můžete začít bydlet, teprve až vám to úřad písemně schválí.

Chcete  inspiraci ?

Pro inspiraci doporučujeme navštívit největší evropské centrum montovaných rodinných domů Modrá Laguna (více jak 100 staveb) u Vídně, které bývá označováno za ,,evropské hlavní město dřevostaveb".  

Nebo se vydat na nějaký osvědčený evropský veletrh v oblasti bydlení a stavebnictví - Mnichov, Norimberk, Miláno, Frankfurt, Poznaň, Vídeň, Berlín, Drážďany, Basilej, Lipsko, Barcelona, Antverpy, Madrid, Budapešť ... 

když už se vydáte za veletrhem, dívejte se i kolem sebe ...wink